ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม

ด้วยสํานักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสําหรับผู้สนใจทั่วไป (Public) หลักสูตรตามความต้องการของ หน่วยงาน (In house) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (E-training) และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดําเนินงานตามมาตรฐาน คุณภาพ ISO 9001 โดยหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดในปี ๒๕๐๒ นี้ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย รัฐบาลทั้ง ๑๑ ด้าน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การได้อย่างยั่งยืนจาก คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เอกสารเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH