ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษเข้าร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการนําเสนอผลงานทาง วิชาการภาคบรรยายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 10 ทุน ในระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ไปยังบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติ และมีความประสงค์เข้าร่วมนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

ใส่ความเห็น