ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2564

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2564” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้แก่ คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอขอ งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแหล่งทุนอื่นๆ โดยเชิญ คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากร นั้น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี งบประมาณ 2564” (แจ้งรายชื่อเข้าร่วมอบรมฯได้ที่งานสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 41141) ทั้งนี้ ผู้ที่เข้า ร่วมอบรมจัดเตรียม Concept paper และรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวโหลด แบบฟอร์มได้ที่ http://www.research.lru.ac.th/th/?p=7215 และส่งสถาบันวิจัยและพัฒนาชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จํานวน 2 ชุด พร้อมทั้งส่งทาง E-mail : research_lru@hotmail.com   ภายใน วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อที่สถาบันวิจัยจะได้ดําเนินการจัดส่งให้วิทยากรได้พิจารณาต่อไป

แบบฟอร์มเสนอแผนงาน  ประกอบการเสนอของบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  2564

ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอแผนงาน  ปีงบประมาณ  2564  ปรับปรุงโดย  สกสว.

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH