ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 หัวข้อ “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการประชุม ดังกล่าวได้ให้มหาวิทยาลัยร่วมจัดนิทรรศการและส่งผลงานเข้าร่วมนําเสนอในระดับชาติและนานาชาติ โดย ยกเว้นค่าลงทะเบียน

  1. ตามที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งที่ 6/2561 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 20 วาระแจ้งเพื่อทราบได้ให้แต่ละคณะ/สํานัก สํารวจผลงาน เพื่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ตามที่แจ้งแล้วนั้น ดังนั้น ขอให้หน่วยงานของท่าน แจ้งชื่อผลงานที่ประสงค์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 เพื่อจะได้ดําเนินการในลําดับต่อไป
  2. ประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมนําเสนอภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ ใน ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยส่งบทความตามแบบฟอร์มดังแนบ หรือสามารถดูรายละเอียดแบบฟอร์ม เพิ่มเติมได้จาก http://runirac2018.pbru.ac.th/ มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 เพื่อจะได้ดําเนินการในลําดับต่อไป  เอกสารเพิ่มเติ่ม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH