ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่าย การศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ ๓

ด้วยภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย 5 สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กําหนด จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ ๓ ภายใต้หัวข้อหลัก รัฐปั่นป่วน: กระแสการเมือง ระบบโลก และการ บริหารภาครัฐ ในยุค Disruption ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจในสาขาวิชาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนด้านสังคมศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภายในงานจะประกอบด้วยการจัด ปาฐกถาพิเศษ การนําเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานประจําสู่ งานวิจัย

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการฯ จึงขอเรียน เชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษาในสังกัดของท่านเข้าร่วมนําเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัย และ บทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย (R๒R) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://pst.polsci-law.buu.ac.th  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH