โครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะ ขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกใน ระดับต่างๆ จึงจัดทําโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อส่งเสริมการวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและ นักวิชาการ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๒๔ เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๖ ๓๕๕๕ ต่อ ๒๒๖ (กิตติกันตพงศ์)

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH