ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทํางานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ดําเนิน กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน (Creative Industry Village : CIV) (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการยกระดับหมู่บ้าน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry Village) กองพัฒนา อุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีระยะเวลาใน การดําเนินกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตและ รายละเอียดในการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนา ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 

เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคลากรในสังกัดของท่านตามรายชื่อท้ายหนังสือฉบับนี้ เป็นผู้มี ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรมฯ เป็นอย่างดี ฉะนั้น จึงขออนุญาตให้บุคลากร ดังกล่าว ร่วมเป็นคณะทํางานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรม สร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ฯ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเลย หนองบัวลําภู และ หนองคาย (เฉพาะอ่าเภอสังคม) โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะแต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานโครงการฯและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานของคณะทํางานตามระเบียบ ต่อไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความ อนุเคราะห์ด้วยดีจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบหมาย ให้บุคลากรในสังกัด คือ ผศ.ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ (หัวหน้าโครงการ) โทร ๐๕๔ – ๗๑๗๐๙๐๙ และ นายภูมิภักด์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ (รองหัวหน้าโครงการ) โทร ๐๕๓ – ๕๕๕๕๕๑๖  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH