โครงการการพัฒนาและการบริหารจัดการสาขาทัศนศิลป์ การจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ทัศนศิลป์เพลิดเพลิน 2019”

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์  ได้จัดโครงการการพัฒนาและการบริหารจัดการสาขาทัศนศิลป์  การจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการศิลปกรรม  “ทัศนศิลป์เพลิดเพลิน  2019”  ในวันที่  8  เมษายน – 3 พฤษภาคม  2562  ณ  ลานเอนกประสงค์  อาคาร  19  โดยให้นักศึกษาและอาจารย์ได้จัดแสดงผลงานศิลปกรรมเผยแพร่สู่สาธารณชน

 

 

ใส่ความเห็น