ขอเชิญร่วมนําเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 2”

ด้วยสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กําหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ ระดับชาติ “ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “การจัดการบัณฑิตไทย ภายใต้ประชาคมโลกเปลี่ยน” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และได้จัดการนําเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มรายวิชา ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง และด้านบริหารธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ ณ ห้อง ประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ในการนี้ สํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรใน สังกัดของท่านที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนําเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ โดยส่งผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน ๑๒ หน้า จํานวน ๑ ชุด พร้อมบันทึกไฟล์ลงแผ่นซีดี ๑ แผ่น ส่งทางไปรษณีย์ถึงสํานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ หรือ ทาง E-mail : ssrujaLITal@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการ บรรยายพิเศษในงานประชุมสัมมนาวิชาการฯ โปรดส่งแบบแสดงความจํานงไปยังสํานักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น