ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT-CASS) ประจําปี ๒๕๖๒

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐ ประชาชนจีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การ วิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยไทยและจีน ศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางด้าน สังคมศาสตร์ที่มีความสําคัญต่อประเทศไทย ในการนี้ วช. และ CASS ได้ร่วมกันดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ระยะสั้นและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการฯ (รายละเอียดการขอรับทุนดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

ในการนี้ วช. ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการดังกล่าว ประจําปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อม แบบฟอร์มเพื่อจัดทําเอกสารขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐-๒๕๗-๒๖๙๐ และ ๐-๒๕๖๑ ๒๕๕๕ ต่อ ๒๐๓  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น