ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา – บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างนักวิจัยและนักประดิษฐ์ใน การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นใน สถาบันการศึกษา โดยเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์คิดค้น กระตุ้นและ สร้างแรงจูงใจให้เข้าใจและเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สําหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วช. ได้กําหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ดังนี้ 

๑. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ ๓ – 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังนี้ 

                      – วันที่ ๓ – ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคกลางและ ภาคตะวันออก 

                      – วันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2019)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนต์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ในการนี้ วช. ขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านส่งนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ ๓ – 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อบ่มเพาะ ความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการสร้างนวัตกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งการสร้าง แรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรม โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง www.nrct.go.th ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ และขอให้จัดส่งเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper) จํานวน ๕ ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จํานวน ๑ แผ่น ตามแบบฟอร์มที่ วช. กําหนด (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ณ จุดลงทะเบียนในวันแรกของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ การลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของ ท่าน อนึ่ง การเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะดังกล่าว วช. ขอให้สิทธิแก่ท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมการบ่มเพาะๆ เป็นโอกาสแรกก่อน และขอปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจํานวนก่อนวันที่กําหนดไว้  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH