การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร์

ใส่ความเห็น