การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภาษาไทย
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์และสังคมศาสตร์  รูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น