การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  รูปภาพเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น