โครงการพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รูปภาพเพิ่มเติม  

  

ใส่ความเห็น