ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กําหนดดําเนินโครงการงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๒.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอเชิญท่าน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๔๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH