แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือราชการ

อนุสนธิจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเพื่อให้การบริหารราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ บริหารบ้านเมืองที่ดี และเกิดประโยชน์ต่อราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทําหนังสือราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH