การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพงษ์ภิญโญ

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH