การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาพัฒนาสังคม ป.โทและ ป.เอก

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาพัฒนาสังคม ป.โทและ ป.เอก
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาว 1 ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ใส่ความเห็น