การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ใส่ความเห็น