การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาทัศนศิลป์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาทัศนศิลป์ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ใส่ความเห็น