การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. และวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมทองกวาว 2 ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ใส่ความเห็น