ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๑๒”

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณ และงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานแหล่งทุน และหน่วยงานอื่น ๆ โดยได้เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – และมีการดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลวิจัย งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ NRMS มาอย่างต่อเนื่อง นั้น

ต่อมารัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ระบบ NRMS จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการทํางานตามกลไกการดําเนินงานภายใต้การปฏิรูประบบ วิจัยและนวัตกรรม และเพื่อให้ผู้บริหาร นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงานภาครัฐเข้าใจกระบวนการ ทํางานและสามารถบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบ NRMS ได้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการรายงานผล การดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบดังกล่าว ให้กับ ผู้บริหาร/ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้รับทราบกระบวนการทํางานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรม เชิงปฏิบัติการ”การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒” จะจัดเป็น ประจําทุกเดือน จํานวนครั้งละ ๓๖ คน รายละเอียดโครงการและกําหนดการดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2176 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับ อัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจํานวนแล้ว และขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารระหว่างการอบรมฯ เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น