ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทํางานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์

ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการทํางานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์ จากงานประจําของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ ๓ และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทํางานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจําของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น ๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท ซึ่งการอบรมดังกล่าวเหมาะกับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการกําหนดตําแหน่งให้สูงขึ้นตามตําแหน่งสายงานวิชาชีพ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ผู้ปฏิบัติงานระดับกลาง ผู้บริหาร ผู้มีประสบการณ์ ผู้ชํานาญการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตลอดจนใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอความอนุเคราะห์ จากท่านในการประชาสัมพันธ์ และจัดส่งบุคคลากรเข้าร่วม โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนโครงการละ ๓,๕๐๐ บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง หากท่านมีความประสงค์ส่งบุคคลากรเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์ ๐๘๕-๕๐๒-๕๕๕๕ และ นายธิติพงษ์ เผ่า โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๐-๘๕๕๔ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website : http:\\umdc.tsu.ac.th เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH