โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

ด้วมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ จากสํานักงานศาลปกครอง กําหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานที่เป็นหลักปฏิบัติราชการจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อให้สามารถนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักสูตรดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ทั้งในเชิงป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่อาจนําไปสู่ข้อพิพาททางปกครอง จึงขอเชิญท่านส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เข้ารับ การอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจํานวนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสมัครโปรดติดต่อ สอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทางปกครอง โทร.๐-๒๑๔๑-๑๐๓๔, ๐-๒๑๔๑-๐๗๐๙ โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๕๕๖๐ หรือ www.frda.or.th เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น