การประชุมสัมมนาทางวิชาการและเชิญเข้าร่วมงานนําเสนอบทความทาง วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค ๔.๐”

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะได้จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ขึ้นในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้มีศักยภาพ และทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ในสังคมของวิชาการ วิชาชีพ และการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัยได้มีส่วน ร่วมในการทํางานวิจัยและเผยแพร่ต่อสาธารณะในรูปแบบของการประชุมวิชาการ และเพื่อเปิดโอกาสให้เป็น เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการในวงการศึกษา ศาสนาปรัชญา ภาษาและการปกครอง สามารถ ค้นคว้าข้อมูลเพื่อนํามาผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ กอปรในวาระปี ๒๕๖๒ นี้ เป็นปีที่มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จะได้เปิดส่วนขยายวิทยาเขตล้านนา ณ ที่ตั้งบ้านป่าตาล ตําบลบวกค้าง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงคล้ายวันสถาปนาระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงได้กําหนดจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและ พัฒนา ยุค ๔.๐”(The 1 National Conference for Education and Development, Thailand 4.0 )

เพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์และแจ้งให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาภายในสถาบันของท่านเพื่อนําส่งบทความทางวิชาการและนําเสนอในการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี โดยผู้สนใจสามารถติดต่อและลงทะเบียน ผ่าน QR code หรือทางเว็ปไซต์ htp://www.lanna.mpแชร์/กอรรรก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น