ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ การบริหาร จัดการเมืองและท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

– ด้วยสํานักวิชารัฐศาสูตร์และนิติศาสตร์และศูนย์ความเป็นเลิศการบริหารจัดการเมืองและ ท้องถิ่น (CLCG-WU) ได้รับมอบหมายจากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยให้จัดการประชุม วิชาการประจําปี โดยใช้ Theme: City Management ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนําไปสู่ความก้าวหน้า – ทางด้านการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน

ในการนี้ สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญ ชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ในหน่วยงานของท่านรับทราบกิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วม นําเสนอในกิจกรรม ดังกล่าว โดยมีหัวข้อที่เปิดรับพิจารณา ดังนี้

– การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น : พลเมือง เช่น ผู้นําชุมชนและท้องถิ่น ผู้สูงอายุ เยาวชน – การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น : นโยบาย การบริหารการจัดการ – การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น : ความรู้ วิทยาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม – การบริหารจัดการเมืองและท้องถิ่น : เครือข่าย ผู้สนใจสามารถส่งผลลงานวิจัยมาที่ อีเมล์ : wanvimon.na@wu.ac.th รายละเอียดโครงการ ดังเอกสารแนบหากท่านมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ – สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สํานักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ogl๕-๖๒๗๐๕ เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น