ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้จัดทําวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ฉบับภาษาไทย ภายใต้ชื่อวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เพื่อรวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้าน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ของนักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฉบับที่ 2 มิถุนายน – กันยายน และ ฉบับที่ 3 ตุลาคม – มกราคม) ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้ผ่าน การประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation index: TCI) ให้เป็น วารสารกลุ่มที่ 2: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TC จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จึงใครขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต/นักศึกษาในสถาบัน รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ เพื่อส่งบทความร่วมตีพิมพ์ใน วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยสามารถอ่านวารสารฉบับที่ผ่านมาและ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ทางเว็บไซต์ https://www.ti-thaijo.org/index.php/rpu  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น