ขอเชิญเข้าร่วมงาน “CEO FORUM: สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่” และร่วมรับฟังการเสวนาฯ

ด้วย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะสํานักงานเลขานุการร่วมของ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการ ในภาพรวมของการขับเคลื่อนการผลักดันให้เกิดการนําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรมในมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยที่ผ่านมา ได้ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและตอบสนองต่อนโยบายรัฐในการ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาในการบูรณาการการทํางานเชิงพื้นที่ เพื่อการนําองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปช่วย ส่งเสริม สนับสนุน และเชื่อมโยงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รวมถึงความต้องการของพื้นที่ และได้ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการร่วมผลักดันการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสู่การพัฒนาพื้นที่ จัดงาน “CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่” ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง World Baltroom ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างองค์รวม มั่นคงและยั่งยืนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมที่ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในพื้นที่และของประเทศได้อย่างแท้จริง (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) 

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่าน และบุคลากรในหน่วยงาน พร้อมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมงาน “CEO FORUM : สานพลังวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่” และร่วมรับฟังการเสวนาฯ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานฯ (ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ให้ วช. ทราบ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับจัดเตรียมงานฯ ต่อไป และขอให้สแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านท้าย หนังสือฉบับนี้ในการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมงานฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการลงทะเบียน ซึ่งระบบจะสามารถเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ใส่ความเห็น