ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสถาบัน

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสถาบัน สําหรับกรรมการ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้สถาบัน/ มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ยังไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสถาบัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้ง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสถาบัน ซึ่งมีรายละเอียดมาก ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนจึงมีดําริ โครงการนี้ขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้โดยได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงใน สหรัฐอเมริกา และประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้จะมีการแจกใบประกาศนียบัตรภายหลังการ อบรมเสร็จสิ้นเพื่อรับรองการเข้ารับการอบรมให้ทุกท่านนําไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อไป

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านจัดส่งบุคคลากร สายวิชาการที่จะมาทําหน้าที่ผู้บริหารคณะกรรมการจริยธรรมฯ (IRB administrator) ได้แก่ ประธาน รองประธาน กรรมการที่เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อ เตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจําสถาบัน สําหรับกรรมการ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ จัดขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสระบัว

สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อ ๑ ท่าน เพียง ๑,๕๐๐ บาท เท่านั้น และขอความกรุณา ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการอบรมฯ นี้ให้ทราบโดยทั่วกัน  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น