โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2

ด้วยหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามทิศทางการวิจัยที่มีแนวทางการให้ความสําคัญกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มากขึ้น ส่งผลให้งานวิจัยที่มีความลึกซึ้งและ มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงควรมีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อประกันคุณภาพ งานวิจัยว่าได้ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่ให้ความเคารพ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัยทุกคน อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์” รุ่นที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/vNdaua อัตราค่าลงทะเบียนที่นั่งละ 1,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562 และสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.nrru.ac.th/public/rdit หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 044-272941 และ 063-6542916  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น