ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจัดทําวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดําเนินการปรับเข้าสู่ฐาน TCI ในวารสารสาขาสังคมวิทยา, ศิลปศาสตร์, และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และมีการกําหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับ คือ มกราคม – เมษายน พฤษภาคม – สิงหาคม และกันยายน – ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงาน วิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความ วิจัย และบทความวิชาการ

ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งนี้บทความที่ตีพิมพ์จะมีการตรวจความ ถูกต้องเหมาะสมจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) และกองบรรณาธิการ รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://research.dru.ac.th/h-journa/index.php หรือติดต่อสอบถามได้ที่สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ โทร. ๐-๒๔๙๐-๑๘๐๑ ต่อ ๒๑๔๒ และอีเมลล์ journal.humanadru.ac.th เพื่อสํานักฯ จะได้ดําเนินการต่อไป  เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น