การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพ และการป้องกันประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่ รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกัน ประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคาม ทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ นั้น

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดําเนินโครงการวิจัย ทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการนําเข้าของกองทัพ โดยอาศัย ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและโจทย์ความต้องการเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ของกองทัพ อันจะนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านยุทโธปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการรักษาความมั่นคง ของกองทัพในอนาคตต่อไป ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนา ศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาของท่าน มีความประสงค์จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัยทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ดังกล่าว ขอให้สถาบันอุดมศึกษาของท่านดําเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) จํานวน ๑๕ เล่ม และนําส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดีที่มีข้อมูลข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน ๒ ชุด มายังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมระบุชื่อกลุ่มโจทย์วิจัยด้านหน้าซองเอกสารให้ชัดเจน โดยสามารถนําส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนําส่งด้วยตนเอง ทั้งนี้เอกสารต้องถึงกลุ่มนโยบายการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สํานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ภายใน วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. เพื่อที่สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา จะได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกและจัดสรรงบประมาณดังกล่าวต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สํานักส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๐-๕๓๓๐เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น