ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร ขององค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ๆ เป็นคนทันสมัย มีความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทําให้ระบบและวิธีปฏิบัติงานมี สมรรถภาพดียิ่งขึ้น มีการติดต่อประสานงานดียิ่งขึ้น เกิดการประหยัด ลดความสิ้นเปลือง และช่วยแบ่งเบา ภาระหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบคําถามหรือให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรต่าง ๆ รวม 7 หลักสูตร ดังนี้

1. การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยสถาบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานด้วยแนวคิด LEAN โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตาเนน
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โดย อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
4. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ ดร ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
5. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
6. กลยุทธ์การตลาดสื่อสังคมออนไลน์ โดย อาจารย์เกษศิรินทร์ พิทักษ์ธนินท์
7. หลักการบัญชีและการวางแผนภาษีสําหรับธุรกิจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา ท่านสามารถดูรายละเอียด และสํารองที่นั่งได้ที่ web site www.echa.tsu.ac.th  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH