ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดทําวารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและ บุคคลทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวารสารนี้มีกําหนดการเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน) และ (ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม – ธันวาคม) 

ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญบุคลากร ในหน่วยงานของท่าน ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล่มปีที่ 5 ฉบับที่ ๒ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒) ทั้งนี้ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความ 

เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับดังกล่าว ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยจัดส่งเอกสารต้นฉบับ — — พร้อมไฟล์ (Werd) ที่ไม่เคยเผยแพร่ในวารสารฉบับใดมาก่อนมายังกองบรรณาธิการวารสารได้ตามที่อยู่อีเมล์ รายละเอียดเพิ่มเติม

hssurujournal@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ : http://johuru.com/index.php/johuru

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH