ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจําานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้กําหนดจัดงานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนา งานประจํา งาวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุบระสงค์ เพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางาน บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงเชิญท่าน ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงาน มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ตามวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานทั่วไป/ผู้นําเสนอผลงาน และรวมศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ วัฒนธรรม นวัตกรรม พื้นถิ่นอุดรธานี” ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๕๐๐ บาท หากไม่ร่วมศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๒,๗๐๐ บาท โดยลงทะเบียนได้ที่ http://thesse3udru.ac.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับ นางกาญจนา มูลอาจ โทร. ๐๙ ๑๐๖๐ ๗๕๖๑ นายภควา ศรีบุญเรือง โทร. ๐๕ ๖๗๑๓ ๖oo รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH