ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 4

ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการ สร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงกําหนดจัดหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนว ใหม่” (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่น 4 : Solution by Design) ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2562 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ เพื่อ พัฒนาผู้บริหารงานวิจัยให้สามารถบริหารโปรแกรมวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้การอออกแบบกระบวนการบริหารงานวิจัย เพื่อสร้างผลลัพธ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมประเด็นการ บริหารจัดการงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางการปฏิรูประบบวิจัย โดยมีองค์ประกอบต้านการปฏิรูป ระบบวิจัย กรณีตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จและกําลังดําเนินการ ทฤษฎี แนวคิด และเครื่องมือการจัดการตั้งแต่การ ออกแบบ จนถึง ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้ 

ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว โดยมี ค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้า ร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่ www.krit.or.th/web/ria และชําระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 หรือ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02 126 7632-34 ต่อ 110  รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น