โครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยสํานักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3 โครงการ แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล สถาบันหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนี้

๑. โครงการวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์การทุจริตเชิงนโยบายเพื่อการออกแบบระบบ และ พัฒนากลไกการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายของไทย” งบประมาณ 1,000,000 บาท

๒. โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัยรูปแบบและช่องทางการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกระบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนเข้าเมือง” งบประมาณ 1,200,000 บาท

๓. โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจและประเมินผลความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” งบประมาณ 9,000,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมข้อกําหนดการศึกษา (Terms of References) และแบบเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย (Research Proposal) ได้ที่ www.nacc.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในวัน และเวลาราชการได้ที่ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ้งภากรณ์ สํานักงาน ป.ป.ช. รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH