การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้จัดการประชุมวิชาการและนําเสนอผลการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง “วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนางานวิจัย” ในวันเสาร์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 

การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนําเสนอ ผลงานวิจัย คณะกรรมการจัดการประชุมได้พิจารณาเห็นว่า การจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นที่สนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดประชาสัมพันธ์ ปิดประกาศ และเผยแพร่แผ่นโปสเตอร์ เชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนําเสนอโดยส่งเอกสารบทความวิจัย จํานวน ๓ ชุด ในรูปแบบไฟล์ word พร้อมแผ่นซีดีข้อมูลมายังสํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ ๔ หมู่ที่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๕๐ รายละเอียดเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH