ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กําหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 300 International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goats) ในระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนําเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนงานวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานจากภายในประเทศและต่างประเทศ ได้นําเสนองานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก UNSDGs ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนําเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย (Gral Presertation) จํานวน 10 สาขา

ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ โดยสามารถ ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) เป็นภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ http://deptnpru.acth/unsdgs2018 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เอกสารเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น