ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กําหนดจัด “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (The 15 International Conferenceon Humanities andSocial Sciences) ICHUSO 2019” ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในด้านงานวิจัย โดยเป็นเวทีให้กับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสถาบันการศึกษา ทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้เสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระต่อสาธารณชน อันจะ นําไปสู่การส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานวิชาการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ขอเชิญท่านและบุคลากร ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานหรือรับฟังการเสนอผลงาน อีกทั้งร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการจากต้นสังกัดหากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://hs.kku.ac.th/ichuso หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวขวัญนคร สอนหมั่น หรือนางสาวอัมพร รักหนองแซง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ

e-mail: ichuso2019@gmail.com

All Popups

ใส่ความเห็น