การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “ศาสตร์พระราชา สร้างนวัตกรรม นำการพัฒนา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กําหนดจัดงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ (The 2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences 2nd HUNIC Conference 2019) ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์ พระราชา สร้างนวัตกรรม นําการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิชาการและงานวิจัย อีก ทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH