โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การศึกษาดูงาน ในวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีแผนจะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาดำหนด โดยเริ่มให้ทุกหลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และดำเนินการตามมาตรฐานโครงการสหกิจศึกษา) รูปภาพเพิ่มเติม
 

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH