โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)   ในวันอังคารที่ 7  พฤษภาคม  2562  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารเรียนรวม 18  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย,อาจารย์อารีรัตน์  โฮมประเสริฐ,รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ รูปภาพเพิ่มเติม

  

ใส่ความเห็น