ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง งดการเรียนการสอน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่อง งดการเรียนการสอน

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 กําหนดให้วันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณี พิเศษ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพสกนิกรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และร่วมถวาย พระพรชัยมงคลในช่วงเวลาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้อย่างสมพระเกียรติ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงให้งดการเรียนการสอนภาคพิเศษ (กศ.พ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โดยให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานหรือสอนชดเชยตามความเหมาะสม

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ใส่ความเห็น