การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี  ในวันศุกร์ที่ 19  เดือนเมษายน  2562  เวลา 15.00 น. ณ อาคารเรียนรวม  8 ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใส่ความเห็น