การสัมมนาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

การสัมมนาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล

กิจกรรม – บรรยายาพิเศษ หัวข้อ เส้นทางการเข้าสู้อาชีพของนักพัฒนาชุมชนในยุค Thailand 4.0 โดย ท่านพัฒนาการจังหวัดเลย – นิทรรศการผลงานการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน

ใส่ความเห็น