โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เรื่อง เผยแพร่ความรู้สหกิจศึกษาเพื่อนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในวันพุธที่ 3 เมษายน  2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เอกสารประกอบการบรรยาย  รูปภาพ

ใส่ความเห็น

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH