โครงการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและพัฒนาตัวชี้วัด ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

 

โครงการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการการติดตามและพัฒนาตัวชี้วัด ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร (เวลา 08.30-16.30 น. วิทยากรโดย ดร.มธุรส ชลามาตย์)

ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 08.30- 16.30 น.  การเตรียมความพร้อมสำหรับงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรโดย ดร.มธุรส ชลามาตย์ เป็นวิทยากรบรรยาย
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รูปภาพ

ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30- 12.00 น.  เรื่อง  โครงการเพื่อพัฒนาองค์ประกอบด้านงานวิจัย
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง เป็นวิทยากรบรรยาย
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  รูปภาพ

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30- 16.30 น.  การเตรียมความพร้อมสำหรับงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรโดย ดร.มธุรส ชลามาตย์ เป็นวิทยากรบรรยาย
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รูปภาพ

ใส่ความเห็น