โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561เรื่อง การทวนสอบมาตรฐานการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม  2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  คชโคตร  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดโครงการ

และได้รับเกีตรตีจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก  แสงภักดีจิต  เป็นวิทยากรบรรยาย

รูปภาพเพิ่มเติม

HUSO.LRU

HUSO.LRU

HUSO.LRU

ใส่ความเห็น